เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 1 / รวบรวมโดย ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย คณะบรรณาธิการ เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528 - 60 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


เครื่องกะเทาะมะม่วงหิมพานต์.
เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืช--ผลไม้.
ซังข้าวโพด.
ถ่าน--ซังข้าวโพด.
ถังเก็บน้ำ--ไม้ไผ่.
ถังเก็บน้ำ--คอนกรีต.
โอ่งซีเมนต์.
ไม้ไผ่--ผลิตภัณฑ์.
เครื่องอบพลังงานสุริยะ--ข้าวเปลือก.
ตู้อบแห้งพลังงานสุริยะ.
กังหันลม.
เตาเผาถ่าน.
เตาเศรษฐกิจ.
แก๊สมูลสัตว์.

602 / ว 32 ล 1