โชติ สุวัตถิ.

กล้วยป่าและกล้วยปลูกในเมืองไทย / โดย โชติ สุวัติถิ. - พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2505. - 48 หน้า.


กล้วย--พันธุ์.

584.3909593 / ช 84 2505