พิภพ วสุวานิช.

รายงานการสำรวจแหล่งดินในจังหวัดภาคเหนือ เล่ม 4 / พิภพ วสุวานิช. - พระนคร, 2515. - 95 หน้า : ภาพและตารางประกอบ.


ดิน--การสำรวจ.

553.6 / พ 63