โชติ สุวัตถิ.

ไผ่และหญ้า / โดย โชติ สุวัตถิ. - พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2508. - 96 หน้า : ภาพประกอบ.


ไผ่.
หญ้า.
พืชสกุลหญ้า.

584.9 / ช 84 2508