เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 7 / รวบรวมโดย พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง, สายสวาท พระคำยาน. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2540?]. - 102 หน้า : ภาพประกอบ.

9748999629


เตาเผาถ่าน.
ปุ๋ยน้ำ.
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร--การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
อาหารสัตว์--วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร.
โค--อาหาร--วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร.
วนเกษตร.
แมลงศัตรูพืช--การควบคุมโดยชีววิธี.
ยากำจัดศัตรูพืช.
กังหันน้ำชัยพัฒนา.
พืชกำจัดแมลง--ประเภท.
การทำนา--เครื่องมือการเกษตร.
ผึ้ง--การเลี้ยง.
กล้วย--ผลิตภัณฑ์.
ผลไม้--การเก็บและรักษา.
ยุง--การควบคุมโดยชีววิธี--แบคทีเรีย.
ผลิตผลจากป่า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
เครื่องหมายมาตรฐาน.
วุ้น.
ฟางข้าว--การใช้ประโยชน์.

602 / ว 32 ล 7