สังคมไทยได้อะไร?...จากนักวิจัยไบโอเทค / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]. - 74 หน้า : ภาพประกอบ.

9742290458


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ--นักวิจัย.

660.6307 / พ 113 2545