แม็คอินไทร์, เจมส์.

ศัพท์เทคนิค [TECHNICAL TERMS] / แม็คอินไทร์, เจมส์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525. - 480 หน้า : ภาพประกอบ.


ศัพท์เทคนิค.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--พจนานุกรม.

603 / ม 71 อ้างอิง