วิสัยทัศน์ประเทศไทย มุมมองของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย / สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2540. - 164 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิสัยทัศน์.
ไทย--วิสัยทัศน์.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิสัยทัศน์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การพัฒนา.
วิสัยทัศน์.

300 / น 111 2540