กล้วยไม้เมืองไทย / โดย โชติ สุวัตถิ. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2505. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.


กล้วยไม้--ไทย.

584.1593 / ร 22 2505 อ้างอิง