ที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ราชบัณทิตยสถาน, 2525. - 490 หน้า : ภาพประกอบ.


การแพทย์--ประวัติ.
การใช้ยา.
สี.
ฮอร์โมน.
สถาปัตยกรรมไทย.
ดนตรีไทย.
พระธาตุพนม--ประวัติ.
เบญกานี--สมุนไพร.
สารให้ความหวาน.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ--การถ่ายทอดเทคโนโลยี--2548.

709.593 / ร 22 2525