รายงานการวิจัย การศึกษาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2529 - 130 หน้า : ตาราง


โรงกลั่นน้ำมัน.
ปิโตรเลียม--การกลั่น.
พลาสติกเม็ด--การผลิต.
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์.
อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์--การผลิต.
โซดาไฟ--การผลิต.
อุตสาหกรรมสี.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.
สี--การผลิต.
อุตสาหกรรมเคมี.
เครื่องจักรกลการเกษตร.
กระป๋อง.
อะลูมิเนียมแผ่นบาง.
อุตสาหกรรมรถยนต์.
อุตสาหกรรมเครื่องดินเผา.
เครื่องดินเผา--การผลิต.
อุตสาหกรรมแก้ว.
โลหะ--การหล่อ.
แก้ว--การผลิต.
โทรทัศน์.
อาหารสัตว์--การผลิต.
อุตสาหกรรมน้ำตาล.
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์.
สุรา--การผลิต.
น้ำตาลทราย--การผลิต.
อุตสาหกรรมนม.
มอเตอร์ไฟฟ้า.
อุตสาหกรรมอาหาร.
ผลไม้กระป๋อง--การผลิต.
ผักกระป๋อง--การผลิต.
กระดาษ--การผลิต.
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน.
อุตสาหกรรมกระดาษ.
แผ่นไม้อัด--การผลิต.
เยื่อกระดาษ--การผลิต.
อุตสาหกรรมหนังสัตว์.
เสื้อผ้าสำเร็จรูป.
อุตสาหกรรมสิ่งทอ.
ไม้อัด--การผลิต.
อุตสาหกรรมไม้.

607.2 / ว 32 ล 2 วิจัย