เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน : รายงานประจำปี 2534 / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535. - 208 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

เอกสารที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 24 มี.ค. 2535.


เทคโนโลยี.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอส).
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
อุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์.
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--ผลงาน.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--รายงานประจำปี.

606 / ว 34 2534 รายงาน