โบราณคดีวิเคราะห์ : เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานโบราณคดีไทย / ธราพงษ์ ศรีสุชาติ, อมรา ศรีสุชาติ, เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : กรม, 2536. - 64 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 3/2535

9744180221


โบราณคดี--การสำรวจ.
ธรณีฟิสิกส์--การสำรวจ.

930.1 / ธ 17 2536