สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530. - 265 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9748185028


ยาง--สารานุกรม.
พลาสติก--สารานุกรม.
กระดาษ--การผลิต.
ไม้อัด--สารานุกรม.
ปูนซีเมนต์--สารานุกรม.
คอนกรีต--สารานุกรม.
อะลูมิเนียม--สารานุกรม.
กษัตริย์และผู้ครองนคร--สารานุกรม.
เรดาร์.
กรุงเทพฯ--สถานที่สำคัญ.
รังสีเอกซ์.
โซนาร์.
ไอโซโทปกัมมันตรังสี.
ไปรษณียากร.
นาฬิกา--สารานุกรม.
เวลา--สารานุกรม.
ปฏิทิน--สารานุกรม.
บรรยากาศ.
สัตว์--การจำแนก.
สัตว์--การตั้งชื่อ.
ทองแดง.
โลหะ.
เหล็กกล้า--การผลิต.
อุตุนิยมวิทยา.
เหล็ก.
การถลุงแร่.
สารานุกรมไทย.

039.95911055 / ส 27 ล 2 อ้างอิง