เอกสารประกอบการอภิปรายเชิงนโยบายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536. - 22 หน้า.

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 5 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและการประชุมเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 25-27 พ.ย. 36 ณ โรงแรมฮิลตันฯ


น้ำเสีย--โรงงาน.
น้ำเสีย--การบำบัด.
การพัฒนาแบบยั่งยืน.
เทคโนโลยีชีวภาพ--การพัฒนาแบบยั่งยืน.

660.6 / ท 38 2536