ศักดา ศิริพันธุ์.

การถ่ายภาพสี / ศักดา ศิริพันธุ์. - กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

9748726304


การถ่ายภาพสี.

778.6 / ศ 111 2527