ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2538 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538]. - 62 หน้า : ภาพประกอบ.

9748023303


วิทยาศาสตร์--วิจัย.
เครื่องทำแห้งพลังงานสุริยะ.
อาหารสัตว์--วิจัย.
เภสัชกรรม--วิจัย.
ยาสมุนไพร--วิจัย.
ขยะ--การใช้ประโยชน์.
สังคมศาสตร์--วิจัย.