การประชุมวิชาการเคมี (CHEMICAL CONFERENCE ' 90) / จัดโดย สมาคมเคมี และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สมาคม, [2533]. - 206 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

การประชุมวันที่ 6-8 ธ.ค. 2533 ณ โรงแรมเซ็ลทรัลพลาซ่า


อุตสาหกรรมเคมี.
แชมพู--ฟอร์มัลดีไฮด์.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
ถ่านหิน.
น้ำมันพืช.
คลอรีน.
สีย้อมและการย้อมสี.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.
ปุ๋ยเคมี.
ยากำจัดศัตรูพืช.
สบู่.
แชมพู--ผลิตภัณฑ์.

540.06 / ค 56