โครงการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณสารมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับหลักบริหาร [เล่ม 1] / จัดทำโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์. - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2541?]. - ประมาณ 226 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

รายงานเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม


โรงงาน--มลพิษทางน้ำ--วิจัย.
น้ำเสีย--โรงงาน--สถิติ.
อุตสาหกรรม--มลพิษทางน้ำ--วิจัย.
โรงงาน--ประเภทกิจการ.
น้ำเสีย--โรงงาน--การสำรวจ.
มลพิษทางน้ำ--นโยบายของรัฐ.
น้ำเสีย--โรงงานอาหาร.
น้ำเสีย--โรงงานแป้งมันสำปะหลัง--การบำบัด.
อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม.
น้ำเสีย--โรงงานฟอกย้อม--วิจัย.
น้ำทิ้ง--โรงงาน--มาตรฐาน.
มลพิษทางน้ำ--การสำรวจ--รายงาน.
มลพิษทางน้ำ--การป้องกันและควบคุม.

363.7394 / ซ 39 2541 ล 1 รายงาน