วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โทรคมนาคมพลังงานและทรัพยากรมนุษย์ : มุมมองของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย /c สมาคมฯ. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541. - 200 หน้า : ตาราง. - วิสัยทัศน์ประเทศไทย. .

9747289458


วิสัยทัศน์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิสัยทัศน์.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--วิสัยทัศน์.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิสัยทัศน์.
พลังงาน--วิสัยทัศน์.
การใช้พลังงาน--เทคโนโลยี.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์--วิสัยทัศน์.

300 / น 111 2541/6