สมเดช กนกเมธากุล.

รายงานการวิจัยปีงบประมาณ 2539 เรื่องการพิสูจน์โครงสร้างและศึกษาสมบัติของสารเปลี่ยนสีจากรากน้ำเต้าแล้ง / สมเดช กนกเมธากุล และขวัญใจ กนกเมธากุล. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. - 35 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเภทกำหนดเรื่องประจำปี 2539


สารสกัดจากพืช--น้ำเต้าแล้ง--วิจัย.
น้ำเต้าแล้ง--วิจัย.

547.2 / ส 16 2541 วิจัย