ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2541-2545 ของประเทศไทย / นักศึกษา วปรอ. 399. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541. - 856 หน้า : ตาราง.


ไทย--แง่ยุทธศาสตร์.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
นโยบายวิทยาศาสตร์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่ยุทธศาสตร์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--กลุ่มประเทศอาเซียน.
พลังงาน--ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
สิ่งแวดล้อม--ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
นโยบายสิ่งแวดล้อม.

351 / น 111 2541