ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...[และอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542. - 154 หน้า : แผนภูมิ.


การถ่ายทอดเทคโนโลยี--การประชุม.

607.593 / ค 14 2542