บัณฑิต ใจชื่น.

โลหะวิทยากายภาพ 1 / บัณฑิต ใจชื่น. - ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2534. - ประมาณ 350 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.


โลหวิทยา.
เหล็ก--การผลิต.
เหล็กกล้า--การผลิต.

553.4 / บ 114 2534