จุฬาวิชาการ'33 - วิทยานิทรรศน์ / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2533. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.


สารให้ความหวาน.
วัตถุเจือปนในอาหาร.
สีผสมอาหาร.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัย--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทยาศาสตร์กายภาพ--วิจัย--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ--วิจัย--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โครงงานวิทยาศาสตร์--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

602 / จ 49 2533