การสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการขยะชุมชน / จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ชมรม, 2539. - 14 หน้า : ตาราง.

เอกสารประกอบการบรรยาย.


ขยะชุมชน--การกำจัด.

628.44 / จ 114 2539