สุทธิพรรณ ตรีรัตน์.

สถานภาพและศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเห็ดโคน (Termitomyces) / สุทธิพรรณ ตรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540. - 52 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

เอกสารวิชาการ BIOTEC 4/2540

9748624374


เห็ดโหน--วิจัย.
ปลวก--นิเวศวิทยา--วิจัย.
เห็ดรา--วิจัย.

635.8072 / ส 14 2540