วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020 : [เล่ม 2] / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 239 หน้า : แผนภูมิ.

เอกสารสรุปผลสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (S & T) วันที่ 25-26 ต.ค. 42 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

9747579642


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิสัยทัศน์.

600 / พ 113 2543/ล2