ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย 2542 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542]. - 62 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ.

9747578778


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--ดัชนี.
วิจัย--ค่าใช้จ่าย.
การถ่ายทอดเทคโนโลยี--ค่าใช้จ่าย.
กำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.

601.6 / พ 113 2542