วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - 201 หน้า : ตาราง.

โครงการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2543-2563

9747360446


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่ยุทธศาสตร์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิสัยทัศน์.

602 / พ 113 2543/1