วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, 2543. - 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

เอกสารสรุปการประชุมประจำปี สวทช เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในโครงการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 วันที่ 24-26 เม.ย. 2543 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

9747580616


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่เศรษฐกิจ--สัมมนา.
เศรษฐกิจพอเพียง--การประชุม.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ)--อภิปราย.
ความปลอดภัยทางชีวภาพ--อภิปราย.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--การพัฒนาแหล่งน้ำ--อภิปราย.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

602.9 / พ 113 2543/2