วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับข้าวไทย / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544]. - 155 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9747360543


ข้าว--พันธุ์--ประวัติ.
ข้าว--มาตรฐาน.
ข้าว--การปรับปรุงพันธุ์.
ข้าว--พันธุวิศวกรรม.

641.3318 / พ 113 2544