ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 292 หน้า : ตาราง.

โครงการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2543-2563

9747360438


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แง่ยุทธศาสตร์.
วิจัย--สถิติ.
การถ่ายทอดเทคโนโลยี--สถิติ.
กำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
สารสนเทศ--แง่ยุทธศาสตร์.

602 / พ 113 2543/4