ศักดิ์ บวร.

กาวาสมุนไพรต้านความเครียด / ศักดิ์ บวร. - กรุงเทพฯ : สมิต, 2543. - 104 หน้า. - ชุดอาหารและสุขภาพ .


กาวา.
ความเครียด (โรค)--ยาสมุนไพร.

615.321 / ศ 111 2543/2