ประทีป ชูหมื่นไวย์.

ประวัติความเป็นมาของเคมี / โดย ประทีป ชูหมื่นไวย์. - กรุงเทพฯ : รวมสาสน์, 2542. - 69 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742464383


เคมี--ประวัติ.
นักเคมี--ประวัติ.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

541.208 / ป 17 2542