ประมวลปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 135 หน้า ภาพประกอบ.


สินค้า--การเลือกซื้อ.
การคุ้มครองผู้บริโภค.

381.3 / ค 14 2543