คู่มือการจัดการและการสร้างแรงจูงใจทีมงานเพื่อการประหยัดพลังงาน = Managing and Motivating Staff to Save Energy / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. - นนทบุรี : กรม, [2544?]. - 47 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน .

เอกสารเผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี หมายเลข BP-TD-TRC-43006 เอกสารแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Good Practice Guide ภายใต้โครงการ Best Practice Programme ของ Development of The Environment Transport and Region, London.


พลังงาน--การจัดการ--คู่มือ.
การประหยัดพลังงาน.
การอนุรักษ์พลังงาน.

333.79 / พ 113 ล 6