สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 22 / โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2542. - 299 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9748185389


ภาษาศาสตร์.
เครื่องถ้วย.
เครื่องจักสาน.
ดอกไม้หอม.
เครื่องจักรกลการเกษตร.
เครื่องผ่อนแรงทางการเกษตร.
อาชีวอนามัย.
ครอบครัว.
สัตว์หน้าดิน.
ความสัมพันธ์ในครอบครัว.
ท่าอากาศยาน.
เครื่องดินเผา.
เครื่องสังคโลก.
โรคเกิดจากอาชีพ.
ตะกั่วเป็นพิษ.
ตะกั่ว--ปริมาณในร่างกาย.
ปรอทเป็นพิษ.
โลหะหนัก--พิษ--แง่อนามัย.
เครื่องถ่ายเอกสาร--แง่อนามัย.

039.95911055 / ส 27 ล 22 อ้างอิง