สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 25 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2544. - 34 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9748185435


ฐานข้อมูล.
ไมโครคอมพิวเตอร์--วิวัฒนาการ.
การจัดการฐานข้อมูล.
อินเทอร์เน็ต.
คอมพิวเตอร์.
โครงข่ายประสาทเทียม.
คอมพิวเตอร์--ภาษาไทย.
คอมพิวเตอร์ (เครื่องแปลภาษา).
ไทยโอซีอาร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
เทคโนโลยีสารสนเทศ.
คอมพิวเตอร์--ศัพท์บัญญัติ.
ซอฟต์แวร์.

039.95911055 / ส 27 ล 25 อ้างอิง