ทาคามูระ, โยชิฮิโกะ.

เทคนิคการประหยัดพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรม / โดย โยชิฮิโกะ, ทาคามูระ. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. - 390 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9748328457


การอนุรักษ์พลังงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
พลังงานความร้อน--การวัด.
การวัดไฟฟ้า.
เครื่องวัดไฟฟ้า.
แคลอริมิเตอร์.
การประหยัดพลังงาน.
หม้อไอน้ำ--การประหยัดพลังงาน.
พลังงานความร้อน--การประหยัด.

621.402 / ท 21 2543