แนพพ์, ไบรอัน.

สังกะสี แคดเมียมและปรอท (Zinc, Cadmium and Mercury) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; มานี จันทวิมล, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เอกสารลำดับที่ 9. ISBN 9744722797.

9744722908


สังกะสี.
แคดเมียม.
ปรอท.
เซลล์สังกะสี.
เซลล์แห้ง.
ปรอทเป็นพิษ.
อะมัลกัม.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

546 / ส 12 ล 9