แนพพ์, ไบรอัน.

ตะกั่ว และดีบุก (Lead and Tin) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; พัชณี เจริญยิ่ง, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ. .

ISBN 9744722797. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. เอกสารลำดับที่ 5.

9744722851


ตะกั่ว.
ดีบุก.
ตะกัว.
เหมืองแร่--ตะกั่ว.
เลดออกไซด์.
แบตเตอรี่.
ตะกั่ว--ปริมาณในร่างกาย.
เหมืองแร่--ดีบุก.
บัดกรีและการบัดกรี.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

546 / ส 12 ล 5