แนพพ์, ไบรอัน.

ยูเรเนียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ (Uranium and Other Radio Active Elements) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; ศักดา ไตรศักดิ์ แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ. .

ISBN 9744722977. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เอกสารลำดับที่ 14.

9744722463


ยูเรเนียม.
กัมมันตภาพรังสี.
เรเดียม.
พลังงานนิวเคลียร์.
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู.
อาวุธนิวเคลียร์.
การฉายรังสี.
ธาตุกัมมันตรังสี.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

546 / ส 12 ล 14