แนพพ์, ไบรอัน.

กำมะถัน (Sulphur) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ และ ชลดา ฤตวิรุฬห์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ. .

ISBN 9744722797. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เอกสารลำดับที่ 13.

9744722959


กำมะถัน.
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์.
ไฮโดรเจนซัลไฟด์.
กรดกำมะถัน.
คอปเปอร์ซัลเฟต.
กำมะถัน--ประโยชน์.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

546 / ส 12 ล 13