แนพพ์, ไบรอัน.

แคลเซียมและแมกนีเซียม (Calcium and Magnesium) / ไบรอัน แนพพ์, เขียน ; จินดา สุขชาชน, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ. .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เอกสารลำดับที่ 7. ISBN 9744722797.

9744722886


แคลเซียม.
แมกนีเซียม.
หินปูน.
แคลเซียมคาร์บอเนต.
แคลเซียมออกไซด์.
แคลเซียมไฮดรอกไซด์.
แคลเซียมซัลเฟต.
น้ำกระด้าง.
ตะกรัน.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

546 / ส 12 ล 7