ปลูกอัจฉริยะ 4 ปีของการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]. - 78 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - ชุดผลงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ .

9742292094


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
โครงงานวิทยาศาสตร์.

604.83 / พ 113 2545