แนพพ์, ไบรอัน.

ออกซิเจน (Oxygen) / ไบรอัน แนพพ์ เขียน ; วิไลวรรณ ถิรวณิชย์, แปล ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2544. - 56 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดธาตุ. .

ISSN 9744722797. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. เอกสารลำดับที่ 4.

9744722843


ออกซิเจน.
โอโซน.
โลหะ--การกัดกร่อน.
การเผาไหม้.
โลหะออกไซด์.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

546 / ส 12 ล 4