อำนาจ เจริญศิลป์.

สารานุกรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ชุดที่ 1 / อำนาจ เจริญศิลป์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742766495


วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

603 / อ 215 ล 1 อ้างอิง