ผดุง พรมมูล.

กล่องสวยกระดาษสา / ผดุง พรมมูล, เพียงใจ สุชินพงศ์, สุริยา รอกเชื้อ. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545. - 57 หน้า : ภาพประกอบ.

9740838162


การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ.
กระดาษสา--ผลิตภัณฑ์.
กล่องกระดาษ--การประดิษฐ์.

745.54 / ผ 14 2545