สุภาภรณ์ ปิติพร.

หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็ง / สุภาภรณ์ ปิติพร, สุดใจ พรหมเกิด. - กรุงเทพฯ : ชมรมหญ้าปักกิ่งต้านมะเร็ง, 2545. - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

9749025660


หญ้าปักกิ่ง--การใช้รักษา.

615.3249 / ส 46 2545